cdhkg exterior
加载中...

香港康得思酒店微信公众号

香港康得思酒店微信公众号现已上线!

cd-promotions-wechat-2.jpg
加载中...

 

方法1

1.     打开微信应用程式内的二维码扫描器,扫描以上香港康得思酒店微信公众号二维码。

2.     页面将自动转到香港康得思酒店的微信公众号,点击「关注」完成。

 

方法2

1.     打开微信手机应用程式搜寻香港康得思酒店微信公众号:Cordis_HK

 

方法3

1.     以「截图」功能拍下香港康得思酒店微信公众号的二维码。

2.     在微信二维码扫描器中选择「我的相簿」选项,并上载屏幕截图。

3.     页面将自动转到香港康得思酒店的微信公众号,点击「关注」完成。